Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot ga je met de volgende algemene voorwaarden akkoord:

 

Artikel 1: Definities

 • Fotograaf: Irene van de Wege, gevestigd te Vlissingen en ingeschreven onder KvK-nummer 70102996 en aangeduid als Irene van de Wege Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 • Offerte: Alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf aan personen met als doel een overeenkomst aan te gaan.

 • Opdracht: De dienst of het product dat door Irene van de Wege fotografie wordt aangeboden.

 • Content: Alle foto’s die door Irene van de Wege Fotografie worden aangeboden.

 • De opdrachtgever: De persoon of personen waarmee Irene van de Wege Fotografie een overeenkomst heeft gesloten. Tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail.

 

Artikel 2: Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Irene van de Wege Fotografie. Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.

 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbod

 • Irene van de Wege Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

 • Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

 • De datum van het aanbod staat vast wanneer het aanbod schriftelijk is aanvaard.

 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Irene van de Wege Fotografie.

 • Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Uitvoering

 • Irene van de Wege Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Irene van de Wege Fotografie gebruikelijk werkt.

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot/ opnames kunnen plaatsvinden. Dit kan eventueel in overleg met Irene van de Wege Fotografie.

 • Irene van de Wege Fotografie levert de beelden aan in een door haar gebruikelijke stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de maker aangepast.

 • Opdrachtgever is op de hoogte van de stijl van Irene van de Wege Fotografie.

 • Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kostenloos opnieuw te doen.

 

Artikel 5: Levering

 • Irene van de Wege Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Irene van de Wege Fotografie spant zich in, om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.

 • Digitale bestanden van sessies kennen een geschatte levertijd van drie weken.

 • Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van zes weken.

 • Het aanleveren van een trouwalbum kent een geschatte levertijd van twaalf weken na het aanleveren van de reportage.

 • Levering geschiedt, tenzij anders aangegeven, per post of via de mail.

 • Na levering van de content is de klant verantwoordelijk voor het maken van een back up.

 

Artikel 6: Vergoeding

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.

 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw en eventuele reis- en materiaalkosten, tenzij anders gefactureerd. Reiskosten vanaf 30 km worden apart gefactureerd.

 • Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van klant en apart gefactureerd.

 • Irene van de Wege is gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs wordt in rekening gebracht. Na voldoening van de opdracht zal het overige deel worden gefactureerd. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van de aanbetaling.

 • De betalingstermijn voor elke factuur is 7 dagen.

 

Artikel 7: Annulering

 • Bij slecht weer (harde wind of regen) kan er gekozen worden om de fotoshoot te verplaatsen naar een ander moment.

 • Wanneer de fotoshoot zonder legitieme reden wordt afgezegd door de klant, behoudt Irene van de Wege Fotografie zich het recht om 25% van de totaalprijs alsnog te vorderen.

 • In alle gevallen van schade door afwezigheid van Irene van de Wege Fotografie door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het aanbieden van vervangende fotograaf of fotografen of anders door de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag(en).

 • Irene van de Wege Fotografie zal altijd proberen binnen haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alle afhandelingen, zoals de betaling, het bewerken en selecteren van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door Irene van de Wege Fotografie. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op op ontbinding van de overeenkomst.

 • Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan Irene van de Wege Fotografie voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 8: Auteursrecht

 • De intellectuele eigendomsrechten op de oor Irene van de Wege Fotografie aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Irene van de Wege Fotografie. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

 • Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.

 • Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruik van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.

 • Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren, mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.

 • Het eigendom van de door Irene van de Wege Fotografie geleverde producten gaat pas over op de klant na volledige betaling.

 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Irene van de Wege Fotografie, rekent Irene van de Wege Fotografie driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 

Artikel 9: Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, in drukwerk en promotiemiddelen.

 • Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

 • Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Irene van de Wege Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Irene van de Wege Fotografie.

 • Irene van de Wege Fotografie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.

 • Irene van de Wege Fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 • Irene van de Wege Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die niet door haar worden geleverd.

 

Artikel 11: Klachten

 

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Irene van de Wege Fotografie. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Irene van de Wege Fotografie.

 • Klachten na de in hierboven genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.