top of page
wedding, elopement, trouwfotograaf, trouwfotografie,familiyshoot, familiefotografie, portretfotografie, boudoirfotograaf, portret, portretfotograaf, trouwfotograaf, Zeeland, Vlissingen, trouwfotograaf

 

Bij het boeken van een fotoshoot bij Irene van de Wege Fotografie, ga je  automatisch met de volgende algemene voorwaarden akkoord:

 

Artikel 1: Fotograaf

 • Fotograaf: Irene van de Wege, gevestigd te Vlissingen en ingeschreven onder KvK-nummer 70102996 en aangeduid als Irene van de Wege Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 

 

Artikel 2: Aanbod

 • Irene van de Wege Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

 • Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

 • De datum van het aanbod staat vast wanneer het aanbod schriftelijk is aanvaard.

 • Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Uitvoering

 • Irene van de Wege Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Irene van de Wege Fotografie gebruikelijk werkt.

 • Irene van de Wege Fotografie is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Irene van de Wege. Irene van de Wege is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van opdrachtgever.

 • Opdrachtgever kan slechts de door Irene van de Wege Fotografie goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.

 • Irene van de Wege Fotografie maakt geen tot weinig gebruik van retouching (dus geen Photoshop).

 • Irene van de Wege Fotografie kan niet garanderen dat elk moment op een bruiloft of een shoot wordt vastgelegd.

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot/ opnames kunnen plaatsvinden. Dit kan eventueel in overleg met Irene van de Wege Fotografie.

 • Irene van de Wege Fotografie levert de beelden aan in een door haar gebruikelijke stijl, tenzij anders overeengekomen. Foto’s worden bewerkt aangeleverd en naar inzicht van de maker aangepast.

 • Opdrachtgever is op de hoogte van de stijl van Irene van de Wege Fotografie.

 

Artikel 4: Levering

 • Irene van de Wege Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Irene van de Wege Fotografie spant zich in, om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.

 • Digitale bestanden van sessies kennen een geschatte levertijd van drie weken en bruiloften kennen een geschatte levertijd van zes weken.

 • Het aanleveren van een trouwalbum kent een geschatte levertijd van maximaal twaalf weken na het aanleveren van de reportage.

 • Trouwalbum wordt enkel geleverd met beelden gemaakt door Irene van de Wege. Ook wordt het trouwalbum opgemaakt door Irene van de Wege. Klant krijgt een preview te zien, voordat deze naar de drukker gaat, en kan dan nog een voorstel w.b. opmaak doen. 

 • Levering geschiedt, tenzij anders aangegeven, per post (album) of via de mail (link naar online galerij met digitale bestanden).

 • Na levering van de content is de klant verantwoordelijk voor het maken van een back up. Irene van de Wege fotografie bewaart de RAW bestanden tot 1 maand na datum fotoshoot. Irene van de Wege fotografie stelt de bewerkte foto's in een online galerij twee maanden beschikbaar. 

 

Artikel 5: Vergoeding​

 • De vermelde prijzen zijn inclusief eventuele reis- en materiaalkosten, tenzij anders gefactureerd. Reiskosten vanaf 30 km worden apart gefactureerd.

 • Facturen zijn vrijgesteld van OB O.G.V. artikel 25 wet OB.

 • Irene van de Wege is gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs wordt in rekening gebracht. Na voldoening van de opdracht zal het overige deel worden gefactureerd. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan. De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van de aanbetaling.

 • Wanneer de opdracht zonder legitieme reden (binnen een jaar van tevoren) wordt geannuleerd, behoudt Irene van de Wege Fotografie zich het recht om deze aanbetaling te houden.

 • De betalingstermijn voor elke factuur is 7 dagen.

 

Artikel 6: Annulering

 • Bij slecht weer (harde wind of regen) kan er gekozen worden om de fotoshoot te verplaatsen naar een ander moment.

 • In alle gevallen van schade door afwezigheid van Irene van de Wege Fotografie door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het aanbieden van vervangende fotograaf of fotografen of anders door de klant reeds aan fotograaf voldane bedrag(en).

 • Het kan voorkomen dat Irene van de Wege Fotografie vanwege ziekte of andere werkzaamheden bij een andere werkgever haar opdracht plotseling niet kan uitvoeren. Irene van de Wege Fotografie zal altijd proberen binnen haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alle afhandelingen, zoals de betaling, het bewerken en selecteren van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door Irene van de Wege Fotografie. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 7: Auteursrecht

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door Irene van de Wege Fotografie aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Irene van de Wege Fotografie. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

 • Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.

 • Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruik van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen.

 • Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren, mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.

 • Het eigendom van de door Irene van de Wege Fotografie geleverde producten gaat pas over op de klant na volledige betaling.

 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Irene van de Wege Fotografie, rekent Irene van de Wege Fotografie driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 

Artikel 8: Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, in drukwerk en promotiemiddelen.

 • Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

 • Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • Irene van de Wege fotografie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.

 • Irene van de Wege fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 • Irene van de Wege fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

 • Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten.

 • Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.

 • Klant is eindverantwoordelijk voor het maken van back-ups.

Artikel 10. Klachten

 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot 7 kalenderdagen na levering van de foto’s, te worden meegedeeld.

 • Irene van de Wege Fotografie zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en bij een gegronde klacht zal deze binnen een redelijke termijn worden opgelost.

 • Het is geen mogelijkheid geld terug te eisen. Bij volgens fotograaf redelijke ontevredenheid zal eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Algemene Voorwaarden

bottom of page